Δομή προγραμμάτων

Βιωματική Εκπαιδευτική Προσέγγιση Περιπέτειας στην εκπαίδευση και την συμβουλευτική υποστήριξη σημαίνει «διασκεδαστικά προγράμματα με σοβαρή δομή & περιεχόμενο». Τα Βιωματικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα Περιπέτειας της SUMMIT συνδυάζουν αποτελεσματικά τεχνικές περιπέτειας με κλασσικά και καταξιωμένα εκπαιδευτικά εργαλεία:

α. Mοντέλα & Θεωρίες:

Παρουσίαση μοντέλων και θεωριών που βοηθούν τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν και να αναλύσουν την απόδοση της ομάδας.

β. Δραστηριότητες περιπέτειας στην Aίθουσα και την Ύπαιθρο:

Ο Βιωματικός (Εμπειρικός) Μαθησιακός Κύκλος του Kolb, αποτελεί βάση όλων των εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών της SUMMIT. Κατά τη διάρκεια του κύκλου, η σωματική δράση δίνει σταδιακά τη θέση της στη νοητική δράση, την δημιουργία και έκφραση συναισθημάτων.

Η Βιωματική Εκπαιδευτική Προσέγγιση Περιπέτειας βασίζεται στην εμπλοκή των συμμετεχόντων σε συνεχή σχολιασμό και ανασκόπηση που εστιάζεται στην εξερεύνηση των ζητημάτων που απασχολούν την ομάδα. Ο σχολιασμός αναδεικνύει τα βασικά σημεία μάθησης που μπορούν να μεταφερθούν κατ’ αρχήν στις επόμενες δραστηριότητες, και στη συνέχεια στον εργασιακό χώρο.

Στα προγράμματά μας χρησιμοποιούμε:

 • Δραστηριότητες γνωριμίας & εμπιστοσύνης
 • Δραστηριότητες πρωτοβουλίας
 • Δραστηριότητες πρόκλησης
 • Δραστηριότητες στη φύση

γ. Διαγνωστικά εργαλεία & εργαλεία αυτο-αξιολόγησης

Η σύνδεση δράσης, θεωρίας και αυτογνωσίας ενισχύεται με τη χρήση κατάλληλα επιλεγμένων διαγνωστικών εργαλείων και εργαλείων αυτο-αξιολόγησης και αυξάνει σημαντικά τη μάθηση. Η Summit χρησιμοποιεί την προσέγγιση «περιπέτειας» και συνδέει τα διαγνωστικά εργαλεία και μοντέλα αυτο-αξιολόγησης με τις δραστηριότητες για να βοηθάει τους συμμετέχοντες να μαθαίνουν σύμφωνα με το προσωπικό τους στυλ μάθησης και να μπορούν να μεταφέρουν τη γνώση αυτή στον εργασιακό χώρο.
1. David Kolb’s Learning Styles Inventory (LSI-μαθησιακά στυλ)
Το εργαλείο LSI παρουσιάζει τα διαφορετικά μαθησιακά στυλ, προσφέρει αυτογνωσία και δίνει τη δυνατότητα βελτίωσης σε:

 • Eπίλυση προβλημάτων
 • Διαχείριση κρίσεων
 • Aνάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων

2. MBTI Myers Brigs Type Indicator (συμπεριφορικά στύλ)
Το εργαλείο MBTI είναι ένα σοβαρό, αξιόπιστο και εύχρηστο εργαλείο που βοηθάει τους ανθρώπους να κατανοήσουν το συμπεριφορικό τους προφίλ, και πως αυτό επηρεάζει τις σχέσεις τους με το περιβάλλον τους. Η κατανόηση των συμπεριφορικών στυλ βοηθάει τις ομάδες να γίνουν πιο αποτελεσματικές μέσα από τη:

 • Δημιουργία αποτελεσματικών διαπροσωπικών σχέσεων.
 • Iκανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης συγκρούσεων προσωπικοτήτων.
 • Kατανόηση του τρόπου να είμαστε πιο ευέλικτοι με τους συνεργάτες μας.

3. MSCEIT Emotional Intelligence Test (Αξιολόγηση Συναισθηματικής Νοημοσύνης)
Συναισθηματική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να νιώθω, χρησιμοποιώ, επικοινωνώ, αναγνωρίζω, περιγράφω, κατανοώ, μαθαίνω, διαχειρίζομαι, καταλαβαίνω και εξηγώ συναισθήματα. Το MSCEIT είναι ένα ανεκτίμητο εργαλείο που αξιολογεί το επίπεδο συναισθηματικής νοημοσύνης και βοηθάει την ανάπτυξη της ικανότητας για:

 • Συνειδητοποίηση και κατανόηση των συναισθημάτων μας.
 • Aυτο-διαχείριση των συναισθημάτων μας.

4. Εργαλείο Ανάπτυξης Ομάδων 
Το Εργαλείο Ανάπτυξης Ομάδων (ΕΑΟ) βοηθάει τις ομάδες να αυτο-αξιολογήσουν δυνατά σημεία και σημεία βελτίωσης. Το εργαλείο αυτό βοηθάει στη δημιουργία μιας συλλογικής αξιολόγησης της ομάδας, καθώς και των πιο σημαντικών σημείων βελτίωσης. Το ΕΑΟ:

 • Παρέχει ένα δυνατό μοντέλο για την ανάπτυξη της ομάδας.
 • Aποσαφηνίζει δυνατά σημεία και σημεία βελτίωσης της ομάδας.
 • Eπιτρέπει τη σταδιακή και επαναλαμβανόμενη αξιολόγηση της βελτίωσης της ομάδας.