Εργασίες & επιθεωρήσεις σε ύψος

Εργασίες σε ύψος είναι ο χαρακτηρισμός όλων των εργασιών, ανεξαρτήτως αντικειμένου, που εμπεριέχουν τον κίνδυνο τραυματισμού του εργαζόμενου από πτώση.

Η μέθοδος που χρησιμοποιούμε «Εργασίες σε ύψος με χρήση σχοινιών» είναι μία δοκιμασμένη μέθοδος για να επιτευχθεί μια ασφαλής θέση εργασίας σε ύψος ή σε περιοχές δύσκολης πρόσβασης. Προβλέπει τη χρήση εξοπλισμού που είναι ελαφρύς, στήνεται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, είναι εύκολα μετακινούμενος και δεν προκαλεί την όχληση που προκαλούν τα μηχανήματα ή οι σκαλωσιές.

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο αυτή φτάνουμε στα πιο απίθανα σημεία και εκτελούμε τις εργασίες που έχουμε αναλάβει, με τη ταχύτητα και την ασφάλεια που εγγυάται η πλήρης εκπαίδευσή μας και η πολύχρονη εμπειρία μας

Τα κύρια χαρακτηριστικά της μεθόδου είναι:

 1. το σύστημα περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο χωριστά αγκυρωμένα σχοινιά, το ένα ως μέσο πρόσβασης, καθόδου και υποστήριξης (σχοινί εργασίας) και το άλλο ως μέσο ασφαλείας (σχοινί ασφαλείας).
 2. οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν κατάλληλη ζώνη ασφαλείας, με την οποία και συνδέονται με το σχοινί ασφαλείας.
 3. το σχοινί εργασίας έχει ασφαλή μηχανισμό ανόδου και καθόδου και αυτόματο ανασχετικό μηχανισμό που εμποδίζει την πτώση του χρήστη, αν αυτός χάσει τον έλεγχο της κίνησής του. Το σχοινί ασφαλείας έχει αυτόματη κινητή διάταξη προστασίας έναντι των πτώσεων, η οποία συνοδεύει τον εργαζόμενο στη κίνησή του.
 4. τα εργαλεία και λοιπά εξαρτήματα που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι είναι συνδεδεμένα με τη ζώνη ασφαλείας ή με το κάθισμα του εργαζόμενου ή είναι προσδεμένα με άλλο κατάλληλο μέσο.
 5. η εργασία προγραμματίζεται και επιβλέπεται δεόντως, ώστε να είναι δυνατό να παρασχεθεί αμέσως βοήθεια στον εργαζόμενο σε περίπτωση ανάγκης.

Η μέθοδος «εργασίες σε ύψος με χρήση σχοινιών» εφαρμόζεται για δεκαετίες στο εξωτερικό και τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα. Περιγράφεται δε πλήρως από την Ευρωπαϊκή και από την Ελληνική νομοθεσία, σύμφωνα με τις οποίες λειτουργεί και η εταιρία μας.

Με τη συνεργασία των ειδικών, μπορούμε να αναλάβουμε κάθε είδους εργασία σε ύψος. Ενδεικτικά υπάρχουν τέσσερις βασικοί τομείς εργασιών που αναλαμβάνουμε:

1. Τοποθετήσεις, συντηρήσεις και επισκευές

 • Μηχανολογικές εγκαταστάσεις
 • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
 • Υδραυλικές εγκαταστάσεις
 • Τοποθετήσεις αεραγωγών
 • Τοποθετήσεις καμινάδων
 • Μεταλλικές κατασκευές, καθαρισμός και βαφές
 • Μεταλλικές κατασκευές, συγκολλήσεις, αποκολλήσεις κλπ
 • Τοπικές επισκευές σκυροδέματος και επιχρισμάτων
 • Καθαρισμός, επιθεώρηση, επισκευή και αντικατάσταση υαλοπινάκων
 • Καθαρισμός και βαφές κάθε είδους επιφανειών

2. Γεωτεχνικές εργασίες

 • Επιθεωρήσεις ασφαλείας
 • Γεωτεχνικές δοκιμές
 • Σταθεροποίηση πρανών και βράχων

3. Αναρτήσεις διαφημιστικού υλικού

4. Καθαρισμός/κοπή δέντρων

Για οποιαδήποτε τεχνική εργασία σε ύψος παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Είμαστε στη διάθεσή σας να σας ακούσουμε και να συζητήσουμε για τις εργασίες που σας ενδιαφέρουν.